Verkoop en services verlopen via onze distributeur Sanicare®

Ondanks de constante zorg en aandacht die Q-mirrors aan de samenstelling van haar website (www.q-mirrors.nl) besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Q-mirrors is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten voorbehouden
De informatie op de website wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Q-mirrors.

Niet aansprakelijk voor schade
Q-mirrors kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Q-mirrors is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en dienstspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht.

Copyright © 2022 Q-mirrors
Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag zonder toestemming op enigerlij wijze worden vermenigvuldigd. Prijs-, artikel-, en modelwijzigingen alsook druk-, zet-, en schrijffouten ten alle tijden voorbehouden.

Q-mirrors gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw persoonsgegevens zijn van u, uiteraard heeft u dus steeds de mogelijkheid om deze in te kijken, aan te passen of om u zelfs helemaal te laten verdwijnen uit onze database. We verduidelijken graag welke gegevens we van u bijhouden en met welke doeleinden we dit doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Q-mirrors verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzonder gevoelige gegevens te verzamelen.

Verwerkingsdoeleinden:

Q-mirrors verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het beheren van de commerciële relatie tussen u als (potentiële) klant en Q-mirrors.
  • Het verzenden van informatie over de volledige afhandeling van uw offerteaanvragen en/of  bestellingen alsook om u op de hoogte te houden van ons productgamma en services.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Q-mirrors neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden minimum 10 jaar bewaard of zolang ze noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Delen van persoonsgegevens:

Uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van onze onderneming die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen. Q-mirrors verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Op schriftelijk verzoek heeft u altijd de mogelijkheid om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. Indien u merkt dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, heeft u het recht ze te corrigeren. Daarnaast heeft u ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of begrenzen.

Als bepaalde gegevens niet nodig zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden, kunt u steeds eisen dat deze gewist worden. Ook heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Close Menu